Umowy i oświadczenia o ustanowieniu albo zrzeczeniu się służebności, użytkowania, hipoteki

Udzie­le­nie no­ta­riu­szo­wi szcze­gó­ło­wych in­for­ma­cji i przed­sta­wie­nie po­sia­da­nych do­ku­men­tów (np. ak­tów no­ta­rial­nych, de­cy­zji ad­mi­ni­stra­cyj­nych, po­sta­no­wień są­du, za­świad­czeń wy­da­wa­nych przez or­ga­ny ad­mi­ni­stra­cji itp.) umoż­li­wia no­ta­riu­szo­wi okre­śle­nie wy­ma­ga­nych do spo­rzą­dze­nia ak­tu no­ta­rial­ne­go do­ku­men­tów, po­moc w do­pre­cy­zo­wa­niu po­sta­no­wień umo­wy oraz roz­wa­że­nie skut­ków praw­nych i skut­ków po­dat­ko­wych, ja­kie wy­wo­ła dla stron za­war­cie umo­wy bądź spo­rzą­dze­nie in­ne­go ak­tu no­ta­rial­ne­go.

 

Poznaj koszty usługi:

Koszty

Wysokość wynagrodzenia notariusza uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i podlega ponadto opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w stawce 23%.

Na całość wynagrodzenia notariusza związanego z przygotowaniem aktu notarialnego składają się:

Ponadto notariusz pobiera od stron należne podatki – podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn, a także opłaty sądowe od wniosku o wpis w księdze wieczystej.

W celu obliczenia dokładnych kosztów czynności prosimy o kontakt z Kancelarią.

  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia umowy  – w wysokości, co do zasady, zależnej od podanej przez strony umowy wartości rynkowej przedmiotu czynności,
  • w przypadku, gdy dla przedmiotu umowy prowadzona jest księga wieczysta – taksa notarialna z tytułu czynności polegającej na złożeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego – 200,00 zł netto,
  • taksa notarialna z tytułu sporządzenia wypisów i odpisów aktu notarialnego – w wysokości 6,00 zł netto za stronę, uzależniona od liczby stron aktu notarialnego i liczby wypisów, np przy czynności mającej za przedmiot:
  • nieruchomość – będą to minimum 4 wypisy i 2 odpis,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – 3 wypisy i odpis,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dla którego założona jest księga wieczysta – 4 wypisy i odpis