Umowy spółek i statuty spółek oraz protokoły

 1. Sporządzenie umowy spółki lub statutu spółki
 2. Protokoły obejmującej zmiany:
 • umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • statutu spółki akcyjnej,
 • statutu spółki komandytowo-akcyjnej,
 • umowy spółki komandytowej,

w tym dokumentujące podwyższenie kapitału zakładowego (w spółce kapitałowej), wniesienie wkładu (do spółki osobowej),

 1. Protokoły dotyczące przekształceń spółki w inną spółkę.
 2. Oświadczenia:
 • o przystąpieniu do spółki z o.o. lub objęciu udziałów w tej spółce,
 • o wyrażeniu zgody na zawiązanie spółki akcyjnej oraz na brzmienie statutu i na objęcie akcji.

Poznaj koszty usługi:

Koszty

Wysokość wynagrodzenia notariusza uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i podlega ponadto opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w stawce 23%.

Na całość wynagrodzenia notariusza związanego z przygotowaniem aktu notarialnego składają się:

Ponadto notariusz pobiera od stron należne podatki – podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn, a także opłaty sądowe od wniosku o wpis w księdze wieczystej.

W celu obliczenia dokładnych kosztów czynności prosimy o kontakt z Kancelarią.

 • taksa notarialna z tytułu sporządzenia umowy  – w wysokości, co do zasady, zależnej od podanej przez strony umowy wartości rynkowej przedmiotu czynności,
 • w przypadku, gdy dla przedmiotu umowy prowadzona jest księga wieczysta – taksa notarialna z tytułu czynności polegającej na złożeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego – 200,00 zł netto,
 • taksa notarialna z tytułu sporządzenia wypisów i odpisów aktu notarialnego – w wysokości 6,00 zł netto za stronę, uzależniona od liczby stron aktu notarialnego i liczby wypisów, np przy czynności mającej za przedmiot:
 • nieruchomość – będą to minimum 4 wypisy i 2 odpis,
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – 3 wypisy i odpis,
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dla którego założona jest księga wieczysta – 4 wypisy i odpis