Projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Na żą­da­nie stron no­ta­riusz spo­rzą­dza za wy­na­gro­dze­niem pro­jekty ak­tów, oświad­czeń i in­nych do­ku­men­tów, z tym że w przy­pad­ku do­ko­na­nia czyn­no­ści no­ta­rial­nej, na­leż­ność po­bra­na za pro­jekt za­li­cza­na jest na rzecz wy­na­gro­dze­nia no­ta­riu­sza.