W toku praktyki zawodowej spotykamy się najczęściej z zapytaniem naszych klientów: jakie koszty poniosę przy sprzedaży/kupnie nieruchomości? Koszt czynności ma niebagatelne znaczenie dla uczestników transakcji, ze względu na fakt, iż dopiero po zapoznaniu się z nimi wiemy, ile rzeczywiście wyniesie nas osobiście zakup nieruchomości (domu, mieszkania, działki etc.)

 

Sprzedaż nieruchomości a podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek VAT

   

          Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w przypadku nieruchomości wynosi 2% i najczęściej większość pieniędzy, które zostawimy u notariusza idzie właśnie na ten podatek. Przykładowo przy transakcji sprzedaży niezabudowanej działki o wartości 100.000,- zł wynosić będzie 2.000,-zł. Podatek ten występuje przy sprzedaży, zamianie nieruchomości i nie mamy wpływu na jego wysokość.

Zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) spoczywa zawsze na kupującym.

          W sytuacji, gdy chociaż jeden podmiot jest płatnikiem podatku VAT z tytułu transakcji, wtedy umowa sprzedaży nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych i sprzedający uiszcza podatek VAT (23%) we właściwym urzędzie skarbowym.

 

Wynagrodzenie notariusza

 

          Wynagrodzenie notariusza, czyli inaczej taksa notarialna, z tytułu umowy sprzedaży nieruchomości określone jest przez ministra sprawiedliwości w drodze rozporządzenia i kształtuje się w następujący sposób:

  • do 3.000 zł - 100 zł;
  • powyżej 3.000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
  • powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
  • powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
  • powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
  • powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
  • powyżej 2.000.000 zł - 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej 7.500 zł.

         Od taksy notarialnej wyliczonej na podstawie podanych wyżej wzorów musimy doliczyć jeszcze 23% podatku VAT.

 

Wniosek wieczystoksięgowy + vat

 

          Przy przeniesieniu własności nieruchomości konieczny jest wpis w księdze wieczystej. To ten właśnie wpis zaświadcza, że jesteśmy właścicielami nieruchomości. Aby dokonać wpisu w księdze wieczystej kancelaria notarialna musi złożyć wniosek wieczystoksięgowy, podlegający opłacie stałej, to znaczy niezależnej od wartości nieruchomości będącej przedmiotem transakcji. Wynosi on 200 zł. Trzeba do niego doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Wpis wieczystoksięgowy wraz z podatkiem VAT wynosi 246,-zł.

 

Wypisy wraz z należnym podatkiem VAT

 

         Oryginału aktu notarialnego nie wydaje się poza budynek kancelarii, w której został dokonany, co wynika wprost z obowiązującego prawa Oryginały aktów notarialnych nie mogą być wydawane poza miejsce ich przechowywania”- art. 95 Ustawy Prawo o Notariacie. Po dokonaniu aktu notarialnego kancelaria wydaje wypisy aktu notarialnego.

         Wypisu aktu notarialnego mogą domagać się tylko osoby, które brały udział w akcie notarialnym osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika, oraz osobom wyraźnie wskazanym w akcie notarialnym.

         Po podpisaniu aktu notarialnego notariusz ma obowiązek zawiadomić odpowiednie organy:

- Sąd Rejonowy, w którym prowadzona jest księga wieczysta dla nieruchomości

- właściwe dla położenia nieruchomości Starostwo Powiatowe

- właściwy dla położenia nieruchomości Urząd Skarbowy ( kopia dla urzędu skarbowego nazywa się odpis- jednak poza nazwą nie różni się niczym od wypisu)

- właściwy dla położenia nieruchomości wójt, burmistrz lub prezydent

Z praktyki wynika, że najczęściej przy umowie sprzedaży nieruchomości wydaje się pięć wypisów i jeden odpis.

Każda strona wypisu kosztuje 6,-zł z podatkiem VAT (1,38 zł) to jest w sumie 7,38 zł.

         Zakładając, że akt notarialny zawarty jest na 7 stronach, jeden wypis kosztować będzie 51,66 zł. Najczęściej konieczne jest sporządzenie 5 wypisów i jednego odpisu, więc sumaryczny koszt w tym wypadku to 309,96 zł.

Wypis/odpis jest potocznie zwany kopią.

 

Sprzedaż nieruchomości a Opłaty sądowe

 

          Do dokonania poszczególnych wpisów w księdze wieczystej: wpis prawa własności, wpis hipoteki, wpis ograniczonych praw rzeczowych etc. konieczne jest uiszczenie opłat sądowych. Opłaty za wpis kształtują się różnie, przykładowo: 200,- zł kosztuje wpis prawa własności dla jednej osoby lub współwłaścicieli łącznych, 100,-zł kosztuje wpis udziału w prawie własności.

Do pokrycia opłat sądowych zobowiązany jest kupujący.

         W wypadku sprzedaży gruntu rolnego do 5 ha opłata wynosi 150,-zł. Wyżej wymienione kwoty mają charakter poglądowy, a w praktyce każda umowa sprzedaży nieruchomości jest inna i trzeba analizować każdy przypadek osobno. W celu ustalenia dokładnego kosztu zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią znajdującą się na ulicy Plac Sienkiewicza 8 w Szamotułach tel. 61 29 22 294.

Od opłat sądowych nie uiszcza się podatku VAT.

         Poza podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) i opłatami sądowymi, prawo nie przesądza która ze stron czynności notarialnej jest zobowiązana do pokrycia kosztów aktu. Zwyczajowo przyjmuje się, że koszty ponosi kupujący, jednak strony mogą umówić się inaczej.

          Wymienione powyżej koszty aktu notarialnego uiszcza się w kasie kancelarii notarialnej, w której dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

Jakie są koszty przy zakupie nieruchomości?