Akty notarialne

Przedmioty zgromadzone przez małżeństwo w czasie jego trwania muszą być odpowiednio rozdzielone po rozstaniu. Umowa dotycząca podziału majątku wspólnego jest często podpisywana po sporządzeniu aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej. Obie strony muszą zgadzać się na ustalony rozdział dóbr – w innym przypadku decyduje o nim sąd.
Coraz popularniejsze stają się porozumienia dotyczące ustanowienia rozdzielności majątkowej (także z wyrównaniem wszelkich dorobków czy rozszerzające lub ograniczające wspólność). Umowy majątkowe małżeńskie, aby obowiązywały, muszą być spisane jako akt notarialny i mogą być zawarte zarówno przed, jak i po jego zawarciu.
Sąd rozpatruje roszczenia w przypadku, gdy nie można dojść do porozumienia i odpowiedniego rozdziału dóbr po zmarłym. Gdy spadkobiercy zgodzą się co do podziału, wtedy istnieje możliwość zawarcia odpowiedniej umowy o dział spadku. Porozumienie to musi być zawarte w formie aktu notarialnego, jeśli jednym z przedmiotów jest nieruchomość.
Spadek zapisany w testamencie można odrzucić w czasie pół roku od uzyskania informacji o spadku. Można go również przyjąć ze wszystkimi ewentualnymi zobowiązaniami pieniężnymi lub do wartości długów równej wartości dóbr spadkowych (tzw. dobrodziejstwo inwentarza). Oświadczenie takie można przygotować w postaci aktu notarialnego.
Odpowiednie podzielenie i rozrządzenie dóbr między spadkobiercami zapewnia dobrze sporządzony testament. Dokument pozwala także na wydziedziczenie lub polecenie wykonania określonych czynności spadkobiercom. Pismo można sporządzić ręcznie, przekazać ustnie lub spisać jako akt notarialny (co jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem).
Niezbędne w przypadku podziału lub zniesienia współwłasności wszelkich nieruchomości (jak np. domów, działek, mieszkań itp.) jest akt notarialny. Umowa taka może regulować podział między współwłaścicielami lub w pełni przenieść prawa na jedną osobę. Zniesienie współwłasności może dotyczyć całości lub części nieruchomości.
Niezbędna do przeniesienia własności wybudowanych lokali przez firmę deweloperską na nabywcę jest sporządzenie odpowiedniej umowy przeniesienia własności. Dokument ten jest prawną podstawą zobowiązań dewelopera wobec nabywcy dotyczący najczęściej budowanego domu czy mieszkania. Akt sporządzony u notariusza zwiększa prawa nabywcy wobec ewentualnych postępowań sądowych przeciw deweloperowi.
Umowa sprzedaży lub darowizny może dotyczyć niezabudowanej lub zabudowanej nieruchomości gruntowej, praw do lokalu czy dotyczące użytkowania wieczystego nieruchomości. Aby proces sprzedaży lub darowizny przeszedł sprawnie, potrzebne jest spisanie odpowiedniego aktu notarialnego, co trwa najczęściej do ok. 3 dni roboczych.
Gdy z różnych powodów nie ma możliwości zawarcia umowy np. sprzedaży, najczęściej strony składają podpisy na specjalnych aktach przedwstępnych, które zobowiązują dwie strony do podpisania, po pewnym okresie, głównej umowy. Takie przyrzeczenia są silnym dowodem w możliwych postępowaniach sądowych i często pełnią funkcję zabezpieczeń.
W formie aktu notarialnego podpisywane są wszelkie umowy dotyczące ustanowienia odrębnej własności lokali. Dzięki temu, pojedyncze mieszkania czy pomieszczenia, mogą stanowić odłączoną prawnie od całego budynku i gruntu własność nabywcy. Wymagane jest jedynie wpisanie do księgi wieczystej nieruchomości.
Z pomocą odpowiednich dokumentów, notariusz może stworzyć oświadczenia o ustanowieniu lub zrzeczeniu się użytkowania wieczystego, hipoteki przez wierzyciela lub służebności (gruntowej, osobistej oraz przesyłu). Aby spisać odpowiedni akt notarialny, wymagane są decyzje sądowe, zaświadczenia administracyjne oraz inne, uprawniające do tego dokumenty.
Najczęściej to osoby starsze decydują się na przeniesienie własności nieruchomości budowlanej na stronę, która zapewni im m.in. wyżywienie, mieszkanie i opał. Takie porozumienia przekazywane są do końca życia przenoszącego własność i zawierane są dzięki aktowi notarialnemu z rygorem nieważności.
Reprezentowanie i wykonywanie czynności prawnych mocodawcy nie jest możliwe bez pełnomocnictwa. Wyróżniamy typy ogólne, szczególne (dokładnie wskazujące na zakres działań) oraz gatunkowe (dotyczące jednej kategorii). Może być ono udzielone ustnie, choć dużo bezpieczniej i bardziej profesjonalnie jest wypisanie odpowiedniego aktu notarialnego.
Aby móc założyć spółkę, niezbędne jest podpisanie odpowiedniego statutu (w przypadku spółek akcyjnych i komandytowo akcyjnych) lub umowy (w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Dokumenty te oraz protokoły definiują działalność, zadania oraz strukturę całego podmiotu i zawierane są u notariusza.
Dzięki kilku prostym krokom, takim jak np. sporządzanie planu czy spisanie odpowiedniego oświadczenia, możliwe jest przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę kapitałową – z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną. Dzięki aktowi notarialnemu, właściciel będzie wolny od odpowiedzialności prawnej za zobowiązania swojej spółki.
Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (w postaci aktu) pozwala na łatwiejszą drogę do zapłaty wszelkich zobowiązań finansowych przez dłużnika.
Łatwym sposobem na zgodną z prawem wymianę przedmiotów bez wykorzystywania pieniędzy, jest podpisanie umowy zamiany. Porozumienie to zakłada przeniesienie własności przedmiotów lub praw majątkowych na innego właściciela i zobowiązanie drugiej strony do tego samego. Przekazywanym dobrem może być np. nieruchomość lub ograniczone prawo rzeczowe.
Przedsiębiorcy mogą ustanowić zarząd sukcesyjny, aby na wypadek śmierci ich firma nie wygasła. Jest to forma ustanowienia zarządu mortis causa.
Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów publicznych.