Akty notarialne

Przedmioty zgromadzone przez małżeństwo w czasie jego trwania muszą być odpowiednio rozdzielone po rozstaniu. Umowa dotycząca podziału majątku wspólnego jest często podpisywana po sporządzeniu aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej. Obie strony muszą zgadzać się na ustalony rozdział dóbr – w innym przypadku decyduje o nim sąd.    

Jakich danych potrzebujemy:

 • dane małżonków, czyli: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie aktualnego stanu cywilnego, adres zamieszkania,
 • określenie jak ma zostać podzielony majątek,
 • określenie wartości rynkowej przedmiotu umowy,
 • opis przedmiotu umowy,
 • numer księgi wieczystej – jeśli do majątku wspólnego wchodzi nieruchomość,
 • wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową- jeśli została zawarta,
 • odpis wyroku orzekającego separację - jeśli Sąd orzekł separację,
 • odpis wyroku orzekającego rozwód - jeśli Sąd orzekł rozwód

Powyższy wykaz danych ma charakter ogólny i przy bardziej skomplikowanych sprawach niezbędny jest kontakt z Kancelarią.

Coraz popularniejsze stają się porozumienia dotyczące ustanowienia rozdzielności majątkowej (także z wyrównaniem wszelkich dorobków czy rozszerzające lub ograniczające wspólność). Umowy majątkowe małżeńskie, aby obowiązywały, muszą być spisane jako akt notarialny i mogą być zawarte zarówno przed, jak i po jego zawarciu.

Jakich danych potrzebujemy:

 • dane małżonków, czyli: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie aktualnego stanu cywilnego, adres zamieszkania,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa (nie dotyczy intercyzy).

Powyższy wykaz danych ma charakter ogólny i przy bardziej skomplikowanych sprawach niezbędny jest kontakt z Kancelarią.

Sąd rozpatruje roszczenia w przypadku, gdy nie można dojść do porozumienia i odpowiedniego rozdziału dóbr po zmarłym. Gdy spadkobiercy zgodzą się co do podziału, wtedy istnieje możliwość zawarcia odpowiedniej umowy o dział spadku. Porozumienie to musi być zawarte w formie aktu notarialnego, jeśli jednym z przedmiotów jest nieruchomość.

Jakich danych potrzebujemy:

 • dane spadkobierców, czyli: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie aktualnego stanu cywilnego, adres zamieszkania,
 • opis przedmiotu umowy,
 • określenie sposobu podziału spadku – czyli komu ma przypaść dany przedmiot, w całości bądź w częściach
 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • określenie wartości rynkowej przedmiotu umowy,
 • numer księgi wieczystej, jeśli do spadku wchodzi nieruchomość
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego wydane przez naczelnika urzędu skarbowego wszystkich spadkobierców, stwierdzające, że:

- zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały uregulowane,

- nabycie spadku było zwolnione z podatku od spadków i darowizn,

- zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od spadków i darowizn uległo przedawnieniu

Powyższy wykaz danych ma charakter ogólny i przy bardziej skomplikowanych sprawach niezbędny jest kontakt z Kancelarią.

Spadek zapisany w testamencie można odrzucić w czasie pół roku od uzyskania informacji o spadku. Można go również przyjąć ze wszystkimi ewentualnymi zobowiązaniami pieniężnymi lub do wartości długów równej wartości dóbr spadkowych (tzw. dobrodziejstwo inwentarza). Oświadczenie takie można przygotować w postaci aktu notarialnego.

Jakich danych potrzebujemy:

 • dane osoby, która chce odrzucić lub przyjąć spadek, czyli: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dokumentu tożsamości, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania,
Powyższy wykaz danych ma charakter ogólny i przy bardziej skomplikowanych sprawach niezbędny jest kontakt z Kancelarią.
Odpowiednie podzielenie i rozrządzenie dóbr między spadkobiercami zapewnia dobrze sporządzony testament. Dokument pozwala także na wydziedziczenie lub polecenie wykonania określonych czynności spadkobiercom. Pismo można sporządzić ręcznie, przekazać ustnie lub spisać jako akt notarialny (co jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem).

Jakich danych potrzebujemy

 • dane osoby, która chce sporządzić testament, czyli: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dokumentu tożsamości, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania,
 • dane spadkobiercy, czyli: imiona, nazwiska, imiona rodziców, adres zamieszkania, a w przypadku

Powyższy wykaz danych ma charakter ogólny i przy bardziej skomplikowanych sprawach niezbędny jest kontakt z Kancelarią.

Niezbędne w przypadku podziału lub zniesienia współwłasności wszelkich nieruchomości (jak np. domów, działek, mieszkań itp.) jest akt notarialny. Umowa taka może regulować podział między współwłaścicielami lub w pełni przenieść prawa na jedną osobę. Zniesienie współwłasności może dotyczyć całości lub części nieruchomości.

Jakich danych potrzebujemy:

 • dane współwłaścicieli rzeczy wspólnej, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, termin ważności, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania
 • opis przedmiotu umowy,
 • określenie, komu i w jakim stosunku ma przypaść określony przedmiot umowy,
 • jeśli przedmiotem jest nieruchomość – numer księgi wieczystej,
 • określenie wartości rynkowej przedmiotu umowy,

Powyższy wykaz danych ma charakter ogólny i przy bardziej skomplikowanych sprawach niezbędny jest kontakt z Kancelarią.

Niezbędna do przeniesienia własności wybudowanych lokali przez firmę deweloperską na nabywcę jest sporządzenie odpowiedniej umowy przeniesienia własności. Dokument ten jest prawną podstawą zobowiązań dewelopera wobec nabywcy dotyczący najczęściej budowanego domu czy mieszkania. Akt sporządzony u notariusza zwiększa prawa nabywcy wobec ewentualnych postępowań sądowych przeciw deweloperowi.
Umowa sprzedaży lub darowizny może dotyczyć niezabudowanej lub zabudowanej nieruchomości gruntowej, praw do lokalu czy dotyczące użytkowania wieczystego nieruchomości. Aby proces sprzedaży lub darowizny przeszedł sprawnie, potrzebne jest spisanie odpowiedniego aktu notarialnego, co trwa najczęściej do ok. 3 dni roboczych.

Jakich danych potrzebujemy:

 • dane sprzedającego/sprzedających, bądź darczyńcy/darujących, czyli: imiona, nazwiska, imiona rodziców, data ważności, termin ważności, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania,
 • dane kupującego/kupujących, bądź obdarowanego/obdarowanych, czyli: imiona, nazwiska, imiona rodziców, data ważności termin ważności, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania,
 • określenie przedmiotu sprzedaży bądź darowizny,
 • określenie ceny rynkowej oraz w jaki sposób i w wypadku sprzedaży w jakim terminie nastąpi zapłata
 • określenie terminu, w którym przedmiot umowy zostanie wydany
 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów wydawany przez Starostwo (przy sprzedaży),
 • zaświadczenie o nieznajdowaniu się nieruchomości w specjalnej strefie rewitalizacji wydawane przez urzędy gminne (przy sprzedaży),
 • zaświadczenie o nieznajdowaniu się lasów oraz wód stojących na terenie nieruchomości wydawane przez Starostwo (przy sprzedaży),

Powyższy wykaz danych ma charakter ogólny i przy bardziej skomplikowanych sprawach niezbędny jest kontakt z Kancelarią.

Gdy z różnych powodów nie ma możliwości zawarcia umowy np. sprzedaży, najczęściej strony składają podpisy na specjalnych aktach przedwstępnych, które zobowiązują dwie strony do podpisania, po pewnym okresie, głównej umowy. Takie przyrzeczenia są silnym dowodem w możliwych postępowaniach sądowych i często pełnią funkcję zabezpieczeń.
W formie aktu notarialnego podpisywane są wszelkie umowy dotyczące ustanowienia odrębnej własności lokali. Dzięki temu, pojedyncze mieszkania czy pomieszczenia, mogą stanowić odłączoną prawnie od całego budynku i gruntu własność nabywcy. Wymagane jest jedynie wpisanie do księgi wieczystej nieruchomości.
Z pomocą odpowiednich dokumentów, notariusz może stworzyć oświadczenia o ustanowieniu lub zrzeczeniu się użytkowania wieczystego, hipoteki przez wierzyciela lub służebności (gruntowej, osobistej oraz przesyłu). Aby spisać odpowiedni akt notarialny, wymagane są decyzje sądowe, zaświadczenia administracyjne oraz inne, uprawniające do tego dokumenty.
Najczęściej to osoby starsze decydują się na przeniesienie własności nieruchomości budowlanej na stronę, która zapewni im m.in. wyżywienie, mieszkanie i opał. Takie porozumienia przekazywane są do końca życia przenoszącego własność i zawierane są dzięki aktowi notarialnemu z rygorem nieważności. Jakich danych potrzebujemy:
 • dane osób, które chcą zawrzeć umowę o dożywocie, czyli: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, data ważności dowodu osobistego, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania,
Powyższy wykaz danych ma charakter ogólny i przy bardziej skomplikowanych sprawach niezbędny jest kontakt z Kancelarią.
Reprezentowanie i wykonywanie czynności prawnych mocodawcy nie jest możliwe bez pełnomocnictwa. Wyróżniamy typy ogólne, szczególne (dokładnie wskazujące na zakres działań) oraz gatunkowe (dotyczące jednej kategorii). Może być ono udzielone ustnie, choć dużo bezpieczniej i bardziej profesjonalnie jest wypisanie odpowiedniego aktu notarialnego. Jakich danych potrzebujemy
 • dane osoby, która chce udzielić pełnomocnictwa, czyli: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, data ważności dowodu osobistego, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania,
 • dane pełnomocnika lub pełnomocników: imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL i adres zamieszkania,
 • informacja do czego pełnomocnik ma zostać upoważniony,
Powyższy wykaz danych ma charakter ogólny i przy bardziej skomplikowanych sprawach niezbędny jest kontakt z Kancelarią.  
Aby móc założyć spółkę, niezbędne jest podpisanie odpowiedniego statutu (w przypadku spółek akcyjnych i komandytowo akcyjnych) lub umowy (w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Dokumenty te oraz protokoły definiują działalność, zadania oraz strukturę całego podmiotu i zawierane są u notariusza.
Dzięki kilku prostym krokom, takim jak np. sporządzanie planu czy spisanie odpowiedniego oświadczenia, możliwe jest przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę kapitałową – z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną. Dzięki aktowi notarialnemu, właściciel będzie wolny od odpowiedzialności prawnej za zobowiązania swojej spółki.
Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (w postaci aktu) pozwala na łatwiejszą drogę do zapłaty wszelkich zobowiązań finansowych przez dłużnika.
Łatwym sposobem na zgodną z prawem wymianę przedmiotów bez wykorzystywania pieniędzy, jest podpisanie umowy zamiany. Porozumienie to zakłada przeniesienie własności przedmiotów lub praw majątkowych na innego właściciela i zobowiązanie drugiej strony do tego samego. Przekazywanym dobrem może być np. nieruchomość lub ograniczone prawo rzeczowe.
Przedsiębiorcy mogą ustanowić zarząd sukcesyjny, aby na wypadek śmierci ich firma nie wygasła. Jest to forma ustanowienia zarządu mortis causa.
Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów publicznych.