Najczęstsze czynności

W kancelarii notarialnej przy ulicy Plac Sienkiewicza 8 w Szamotułach sporządzane są akty notarialne na żądanie stron lub jeśli wymagają tego przepisy. Potwierdzają one dokonanie określonej czynności prawnej i mają charakter dokumentu urzędowego.


Notariusz zajmuje się sporządzaniem i odczytywaniem aktów notarialnych takich jak testamenty, darowizny, umowy sprzedaży i innych, w zależności od potrzeb klientów.


Poza tym, notariusz może poświadczać zgodność odpisów, bądź kopii z oryginałem, a także może przyjmować na przechowanie dokumenty i papiery wartościowe, sporządzać protokoły ze spotkań i zdarzeń. Ma on obowiązek przestrzegania zasad etyki zawodowej, które obligują go do zachowania tajemnicy zawodowej, bezstronności i uczciwości.