Akty poświadczenia

Za­re­je­stro­wa­ny w Re­je­strze Spad­ko­wym akt po­świad­cze­nia dzie­dzi­cze­nia ma skut­ki pra­wo­moc­ne­go po­sta­no­wie­nia o stwier­dze­niu na­by­cia spad­ku wy­da­ne­go przez sąd po­wszech­ny, czy­li urzę­do­wo po­twier­dza fakt dzie­dzi­cze­nia przez spad­ko­bier­cę po spad­ko­daw­cy. Do­ku­ment ten nie wy­ma­ga żad­ne­go „u­pra­wo­moc­nie­nia się”. No­ta­riusz mo­że spo­rzą­dzić akt po­świad­cze­nia dzie­dzi­cze­nia za­rów­no w przy­pad­ku dzie­dzi­cze­nia usta­wo­we­go, jak i na pod­sta­wie te­sta­men­tu (spo­rzą­dzo­ne­go w for­mie ak­tu no­ta­rial­ne­go al­bo wła­sno­ręcz­nie). Na ca­łość czyn­no­ści do­ty­czą­cych po­świad­cze­nia dzie­dzi­cze­nia przez no­ta­riu­sza skła­da­ją się mi­ni­mum 2 czyn­no­ści:

 

  • spo­rzą­dze­nie pro­to­ko­łu dzie­dzi­cze­nia – do­ku­men­tu obej­mu­ją­ce­go wszyst­kie wy­ma­ga­ne in­for­ma­cje do­ty­czą­ce spad­ko­daw­cy i spad­ko­bier­ców – ich da­ne, ty­tuł po­wo­ła­nia, wy­so­kość udzia­łów w spad­ku,
  • spo­rzą­dze­nie i re­je­stra­cja w sys­te­mie in­for­ma­tycz­nym ak­tu po­świad­cze­nia dzie­dzi­cze­nia.
Je­śli od śmier­ci spad­ko­daw­cy nie mi­nę­ło 6 mie­się­cy, to nie­zbęd­ne jest zło­że­nie przez spad­ko­bier­cę oświad­cze­nia o przy­ję­ciu spad­ku (wprost al­bo z do­bro­dziej­stwem in­wen­ta­rza) al­bo o odrzu­ce­niu spad­ku. Je­że­li dzie­dzi­cze­nie na­stę­pu­je na pod­sta­wie te­sta­men­tu, wy­mie­nio­ne wy­żej czyn­no­ści po­prze­dzić mu­si otwar­cie i ogło­sze­nie te­sta­men­tu, któ­re­go mo­że do­ko­nać sąd al­bo no­ta­riusz spo­rzą­dza­jąc z tej czyn­no­ści pro­to­kół.