Projekty aktów

W przypadku pojawienia się takiej konieczności lub na żądanie stron notariusz sporządza za wynagrodzeniem projekty aktów, oświadczeń i dokumentów, z tym że w przypadku dokonania czynności notarialnej, należność pobrana za jej wykonanie zaliczana jest na rzecz jego wynagrodzenia. Należy jednak pamiętać, że są to projekty aktów, a nie ich wersja finalna.
Aby wszystkie działania mogły zostać przeprowadzone poprawnie należy uprzednio przygotować się do wizyty, zbierając wszystkie informacje związane z daną sprawą i które umożliwią stworzenie potrzebnego poświadczenia. Następnie po zapoznaniu się z daną wykonuje się właściwe projekty aktów, dokumentów i oświadczeń z którym mogą się zapoznać wszystkie strony sprawy.
W kancelarii mogą być sporządzone między innymi umowy sprzedaży, dokumenty dotyczące jednostronnych działań prawnych, a także deklaracje o poddaniu się egzekucji. Czynności notarialne mogą także dotyczyć kwestii nieruchomości, tworzenia lub likwidowania spółek, małżeństwa lub testamentów.