Akt notarialny to dokument urzędowy, który potwierdza dokonanie czynności prawnej, a zarazem jedna z jej szczególnych form. Osobą uprawnioną do sporządzenia aktu notarialnego jest notariusz, zastępca notarialny, oraz pod warunkiem uzyskania od Ministra Sprawiedliwości pisemnego upoważnienia wydanego na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych - polski Konsul.

Szczególne umowy wymagają potwierdzenia w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

Prawo przewiduje, iż możemy zawrzeć każdą umowę w formie aktu notarialnego, jeżeli taka jest wola stron.

Czynności, które wymagają formy aktu notarialnego.

Niektóre czynności prawne wymagają formy aktu notarialnego, brak formy aktu notarialnego sprawia, że umowa staje się nieważna.

Są to m.in.:

 • umowy sprzedaży nieruchomości;
 • umowy darowizny;
 • umowy ustanowienia użytkowania wieczystego;
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu;
 • małżeńskie umowy majątkowe, tzw. intercyzy;
 • umowy o podział majątku wspólnego,
 • umowy spółek akcyjnych;
 • umowy spółek komandytowych;
 • umowy spółek komandytowo-akcyjnych;
 • umowy o dział spadku, jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość;
 • umowy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Formy aktu notarialnego wymagają również oświadczenia woli osób nieczytających i niepiśmiennych. Zaleca się, aby sporządzać w tej formie również testament.

Akt notarialny powinien zawierać:

 • dokładną datę i miejsce sporządzenia aktu;
 • imię i nazwisko notariusza lub zastępcy notarialnego;
 • adres siedziby Kancelarii Notarialnej, w której powstaje akt;
 • dokładne dane osób biorących udział w akcie lub ich pełnomocników;
 • stwierdzenie, że akt został odczytany przez notariusza/zastępcę, podpisany i przyjęty;
 • podpis notariusza/zastępcy, a także podpisy osób biorących udział w akcie* lub ich pełnomocników;
 • oświadczenia stron

*W wyjątkowych okolicznościach istnieje możliwość nieskładania podpisu. Może się to odbyć, jeżeli notariusz ma do czynienia z osobą ciężko chorą lub niepiśmienną.

Notariusz Szamotuły | Notariusz Oborniki | Notariusz Międzychód | Notariusz Pniewy | Notariusz Poznań | Notariusz Baranowo

Akty notarialne