Sąd rozpatruje roszczenia w przypadku, gdy nie można dojść do porozumienia i odpowiedniego rozdziału dóbr po zmarłym. Gdy spadkobiercy zgodzą się co do podziału, wtedy istnieje możliwość zawarcia odpowiedniej umowy o dział spadku. Porozumienie to musi być zawarte w formie aktu notarialnego, jeśli jednym z przedmiotów jest nieruchomość.

Jakich danych potrzebujemy:

  • dane spadkobierców, czyli: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie aktualnego stanu cywilnego, adres zamieszkania,
  • opis przedmiotu umowy,
  • określenie sposobu podziału spadku – czyli komu ma przypaść dany przedmiot, w całości bądź w częściach
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
  • określenie wartości rynkowej przedmiotu umowy,
  • numer księgi wieczystej, jeśli do spadku wchodzi nieruchomość
  • zaświadczenia z urzędu skarbowego wydane przez naczelnika urzędu skarbowego wszystkich spadkobierców, stwierdzające, że:

- zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały uregulowane,

- nabycie spadku było zwolnione z podatku od spadków i darowizn,

- zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od spadków i darowizn uległo przedawnieniu

Powyższy wykaz danych ma charakter ogólny i przy bardziej skomplikowanych sprawach niezbędny jest kontakt z Kancelarią.

Podział spadku