Łatwym sposobem na zgodną z prawem wymianę przedmiotów bez wykorzystywania pieniędzy, jest podpisanie umowy zamiany. Porozumienie to zakłada przeniesienie własności przedmiotów lub praw majątkowych na innego właściciela i zobowiązanie drugiej strony do tego samego. Przekazywanym dobrem może być np. nieruchomość lub ograniczone prawo rzeczowe.

Umowa wymiany