Małżeńskie umowy majątkowe

Małżeńskie umowy majątkowe

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w Art. 31 jasno wskazuje definicje małżeńskiej umowy majątkowej:

§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.
§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:
1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40asubkonto w ramach konta ubezpieczonego ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695 i 875).

Zasadą w polskim prawie jest istnienie małżeńskiej wspólności majątkowej. Powstaje ona z mocy prawa w momencie zawarcia małżeństwa. I obowiązuje aż do jej zniesienia lub zmiany.

Małżeńskie umowy majątkowe

Jest to podstawowy małżeński ustrój majątkowy. Charakteryzuje się on tym, że małżonkowie mają swoje własne majątki (majątki osobiste) oraz majątek wspólny. Do majątku wspólnego wchodzi wszystko co małżonkowie nabyli w trakcie trwania wspólności majątkowej, przede wszystkim wynagrodzenie za pracę.

Natomiast do majątku osobistego wchodzą przedmioty i prawa nabyte przed zawarciem małżeństwa jak również inne przedmioty i wierzytelności. W szczególności do majątku osobistego zalicza się:

  • przedmioty nabyte w drodze dziedziczenia i darowizny,
  • nagrody,
  • prawa autorskie,
  • przedmioty uzyskane z tytułu innej współwłasności łącznej,
  • prawa niezbywalne przysługującej jednej osobie.

Notariusz Szamotuły | Notariusz Oborniki | Notariusz Międzychód | Notariusz Pniewy | Notariusz Poznań | Notariusz Baranowo