Przenoszenie własności na nabywcę nieruchomości

Przenoszenie własności na nabywcę nieruchomości.

Zgodnie z zasadami polskiego prawa rzeczowego, na przeniesienie prawa własności na nabywcę nieruchomości można przenieść tylko wtedy, gdy dla takiej nieruchomości założona jest księga wieczysta – bez księgi wieczystej nie może istnieć nieruchomość.

Decydującym krokiem przy nabywaniu lokalu jest podpisanie umowy przeniesienia własności nieruchomości. Jest to sytuacja, w której właściciel przenosi prawo w własność na rzecz nabycia jej przez nowego właściciela tracąc w ten sposób prawo własności do nieruchomości. Do przeniesienia własności dochodzi na skutek umowy pomiędzy stronami.

Służebność

Służebność

Służebności to tzw. ograniczone prawa rzeczowe, które obciążają nieruchomość. Ograniczają one własność przez to, że obciążają cudzą nieruchomość w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości albo zaspokojenia potrzeb innej niż właściciel osoby fizycznej.

Przepisy dotyczące służebności zawsze są skuteczne „wobec wszystkich”, a więc tak jak w przypadku własności nikt nie może naruszać praw uprawnionego wynikających z nich. Ponadto, niezależnie od celu i treści polegają one na obciążeniu nieruchomości określonym prawem. Instytucja służebności kojarzona dotychczas ze środowiskiem wiejskim coraz częściej znajduje zastosowanie w warunkach miejskich.

Wyróżniamy 3 rodzaje służebności:

  • gruntowe,
  • osobiste,
  • przesyłu.

Służebności gruntowe i osobiste dzielą się na czynne i bierne.

Służebności czynne polegają na tym, że korzysta się z cudzej nieruchomości w oznaczonym zakresie (np. służebność drogi koniecznej, pobierania wody).

Służebności bierne występują w dwóch odmianach. W pierwszej polegają na zakazaniu właścicielowi obciążonej nieruchomości podejmowania określonych zachowań, do których byłby uprawniony w braku służebności. Przykładem jest tu zakaz budowy, czy też zakaz prowadzenia upraw. W drugiej odmianie służebność bierna może polegać na zakazie wykonywania określonych uprawnień, które mu przysługują względem nieruchomości władnącej na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności. Dotyczy to zakazu wykonywania uprawnień określonych w przepisach prawa sąsiedzkiego (art. 148-150 k.c.).

Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności

Niezbędne w przypadku podziału lub zniesienia współwłasności wszelkich nieruchomości (jak np. domów, działek, mieszkań itp.) jest akt notarialny. Umowa taka może regulować podział między współwłaścicielami lub w pełni przenieść prawa na jedną osobę. Zniesienie współwłasności może dotyczyć całości lub części nieruchomości.

Jakich danych potrzebujemy:

  • dane współwłaścicieli rzeczy wspólnej, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, termin ważności, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania
  • opis przedmiotu umowy,
  • określenie, komu i w jakim stosunku ma przypaść określony przedmiot umowy,
  • jeśli przedmiotem jest nieruchomość – numer księgi wieczystej,
  • określenie wartości rynkowej przedmiotu umowy,

Powyższy wykaz danych ma charakter ogólny i przy bardziej skomplikowanych sprawach niezbędny jest kontakt z Kancelarią.

Odrębna własność lokali

Odrębna własność lokali

Przedmiotem odrębnej własności lokalu może być samodzielny lokal. Ustanowienie odrębnej własności lokalu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną regulują przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

więcej…