Przenoszenie własności na nabywcę nieruchomości

Przenoszenie własności na nabywcę nieruchomości.

Zgodnie z zasadami polskiego prawa rzeczowego, na przeniesienie prawa własności na nabywcę nieruchomości można przenieść tylko wtedy, gdy dla takiej nieruchomości założona jest księga wieczysta – bez księgi wieczystej nie może istnieć nieruchomość.

Decydującym krokiem przy nabywaniu lokalu jest podpisanie umowy przeniesienia własności nieruchomości. Jest to sytuacja, w której właściciel przenosi prawo w własność na rzecz nabycia jej przez nowego właściciela tracąc w ten sposób prawo własności do nieruchomości. Do przeniesienia własności dochodzi na skutek umowy pomiędzy stronami.

Notariusz Szamotuły | Notariusz Oborniki | Notariusz Międzychód | Notariusz Pniewy | Notariusz Poznań | Notariusz Baranowo

Służebność

Służebność

Służebności to tzw. ograniczone prawa rzeczowe, które obciążają nieruchomość. Ograniczają one własność przez to, że obciążają cudzą nieruchomość w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości albo zaspokojenia potrzeb innej niż właściciel osoby fizycznej.

Przepisy dotyczące służebności zawsze są skuteczne „wobec wszystkich”, a więc tak jak w przypadku własności nikt nie może naruszać praw uprawnionego wynikających z nich. Ponadto, niezależnie od celu i treści polegają one na obciążeniu nieruchomości określonym prawem. Instytucja służebności kojarzona dotychczas ze środowiskiem wiejskim coraz częściej znajduje zastosowanie w warunkach miejskich.

Wyróżniamy 3 rodzaje służebności:

  • gruntowe,
  • osobiste,
  • przesyłu.

Służebności gruntowe i osobiste dzielą się na czynne i bierne.

Służebności czynne polegają na tym, że korzysta się z cudzej nieruchomości w oznaczonym zakresie (np. służebność drogi koniecznej, pobierania wody).

Służebności bierne występują w dwóch odmianach. W pierwszej polegają na zakazaniu właścicielowi obciążonej nieruchomości podejmowania określonych zachowań, do których byłby uprawniony w braku służebności. Przykładem jest tu zakaz budowy, czy też zakaz prowadzenia upraw. W drugiej odmianie służebność bierna może polegać na zakazie wykonywania określonych uprawnień, które mu przysługują względem nieruchomości władnącej na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności. Dotyczy to zakazu wykonywania uprawnień określonych w przepisach prawa sąsiedzkiego (art. 148-150 k.c.).

Notariusz Szamotuły | Notariusz Oborniki | Notariusz Międzychód | Notariusz Pniewy | Notariusz Poznań | Notariusz Baranowo

Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności

Niezbędne w przypadku podziału lub zniesienia współwłasności wszelkich nieruchomości (jak np. domów, działek, mieszkań itp.) jest akt notarialny. Umowa taka może regulować podział między współwłaścicielami lub w pełni przenieść prawa na jedną osobę. Zniesienie współwłasności może dotyczyć całości lub części nieruchomości.

Jakich danych potrzebujemy:

  • dane współwłaścicieli rzeczy wspólnej, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, termin ważności, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania
  • opis przedmiotu umowy,
  • określenie, komu i w jakim stosunku ma przypaść określony przedmiot umowy,
  • jeśli przedmiotem jest nieruchomość – numer księgi wieczystej,
  • określenie wartości rynkowej przedmiotu umowy,

Powyższy wykaz danych ma charakter ogólny i przy bardziej skomplikowanych sprawach niezbędny jest kontakt z Kancelarią.

Notariusz Szamotuły | Notariusz Oborniki | Notariusz Międzychód | Notariusz Pniewy | Notariusz Poznań | Notariusz Baranowo

Odrębna własność lokali

Odrębna własność lokali

Przedmiotem odrębnej własności lokalu może być samodzielny lokal. Ustanowienie odrębnej własności lokalu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną regulują przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Notariusz Szamotuły | Notariusz Oborniki | Notariusz Międzychód | Notariusz Pniewy | Notariusz Poznań | Notariusz Baranowo