Hipoteka

Najważniejsze informacje

Hipoteka przez wielu odbierana jest jako zadłużenie nieruchomości, pozwalające na kupno działki, mieszkania, domu, kamienicy.

Co to jest hipoteka?

Na podstawie

U S T AWA
z dnia 6 lipca 1982 r.
o księgach wieczystych i hipotece

Art. 65. 1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej
z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka).

 1. Przedmiotem hipoteki może być także:
  1) użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym
  gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego;
  2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
  3) wierzytelność zabezpieczona hipoteką.
 2. Hipoteką może być obciążona część ułamkowa nieruchomości, jeżeli
  stanowi udział współwłaściciela, oraz przysługujący współuprawnionemu udział
  we wspólności praw wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 2.

Jak powstaje hipoteka?

Hipoteka powstaje zazwyczaj jako umowa, którą trzeba wpisać do księgi wieczystej nieruchomości, aby była ważna. Umowa powinna zostać spisana w formie:

 • Pisemnej (w przypadku, gdy wierzycielem zostaje bank lub SKOK)
 • Aktu notarialnego (w przypadku, gdy wierzycielem zostaje inna osoba fizyczna lub prawna)

Ustanowienie hipoteki

Za ustanowienie hipoteki odpowiada sąd. Przy zakupie nieruchomości zostaje sporządzony akt notarialny, a następnie składany jest wniosek o wpis w księdze wieczystej. Ważnym jest dopilnowanie, aby po spłacie zadłużenia wykreślić zastaw hipoteczny, ciążący na nieruchomości.

Notariusz Szamotuły | Notariusz Oborniki | Notariusz Międzychód | Notariusz Pniewy | Notariusz Poznań | Notariusz Baranowo