Małżeńskie umowy majątkowe

Małżeńskie umowy majątkowe

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w Art. 31 jasno wskazuje definicje małżeńskiej umowy majątkowej:

§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.
§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:
1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40asubkonto w ramach konta ubezpieczonego ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695 i 875).

Zasadą w polskim prawie jest istnienie małżeńskiej wspólności majątkowej. Powstaje ona z mocy prawa w momencie zawarcia małżeństwa. I obowiązuje aż do jej zniesienia lub zmiany.

Małżeńskie umowy majątkowe

Jest to podstawowy małżeński ustrój majątkowy. Charakteryzuje się on tym, że małżonkowie mają swoje własne majątki (majątki osobiste) oraz majątek wspólny. Do majątku wspólnego wchodzi wszystko co małżonkowie nabyli w trakcie trwania wspólności majątkowej, przede wszystkim wynagrodzenie za pracę.

Natomiast do majątku osobistego wchodzą przedmioty i prawa nabyte przed zawarciem małżeństwa jak również inne przedmioty i wierzytelności. W szczególności do majątku osobistego zalicza się:

 • przedmioty nabyte w drodze dziedziczenia i darowizny,
 • nagrody,
 • prawa autorskie,
 • przedmioty uzyskane z tytułu innej współwłasności łącznej,
 • prawa niezbywalne przysługującej jednej osobie.

Notariusz Szamotuły | Notariusz Oborniki | Notariusz Międzychód | Notariusz Pniewy | Notariusz Poznań | Notariusz Baranowo

Tworzenie testamentów

Jak prawidłowo sporządzić testament?

Tworzenie testamentów – co do zasady testament może zostać sporządzony w każdej chwili przez każdą osobę, która ma pełną zdolność do czynności prawnych.

Kodeks cywilny rozróżnia dwa typy testamentów: zwykły i szczególny.

 Testament szczególny

Ten rodzaj testamentu dopuszczalny jest w wyjątkowych sytuacjach, np. wówczas, gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo gdy nie ma możliwości zachowania ostatniej woli za pomocą testamentu zwykłego:

 • testament ustny
 • testament wojskowy
 • testament podróżny

• Testament zwykły

Ten rodzaj testamentu może być sporządzony przez każdą osobę, która posiada zdolności do czynności prawnej i w każdej chwili:

 • testament zwykły
 • testament notarialny
 • testament allograficzny

Notariusz Szamotuły | Notariusz Oborniki | Notariusz Międzychód | Notariusz Pniewy | Notariusz Poznań | Notariusz Baranowo

Odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku – prawne konsekwencje

Pomimo przynależności do grona spadkobierców powołanych na mocy testamentu bądź ustawy nie mamy obowiązku nabywania spadku. Należy zdać sobie sprawę, że z chwilą jego otwarcia (z chwilą śmierci spadkodawcy) spadek nabywany zostaje jedynie warunkowo. Od momentu otwarcia spadku spadkobierca ma sześć miesięcy, aby zdecydować się na przyjęcie bądź odrzucenie masy spadkowej – spadku.

Każdemu spadkobiercy przysługuje prawo odrzucenia spadku.

Jak odrzucić spadek?

Należy pilnować wymaganych terminów, aby mieć pewność, że wszystkie formalności zostały dopełnione w związku z odrzuceniem spadku. 

Procedura odrzucenia spadku przed sądem zajmuje znaczniej więcej czasu niż działania u notariusza. Składając wniosek przy notariuszu, należy okazać jedynie dowód osobisty oraz wypis aktu zgonu spadkodawcy. Wybierając drogę sądową, należy:

 • złożyć wniosek o odebranie ustnego oświadczenia o odrzuceniu spadku
 • dołączyć do wniosku wypis aktu zgonu lub prawomocne orzeczenie sądowe o uznaniu za zmarłego, lub stwierdzeniu zgonu,
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej – 50 zł.

Pomimo zrzeczenia się spadku, może dojść do sytuacji, że otrzymamy z sądu wezwanie, w celu stawienia się w charakterze świadka na rozprawę spadkową. Postępowanie ma na celu ustalenie potencjalnych spadkobierców, więc nie ma się czego obawiać

Notariusz Szamotuły | Notariusz Oborniki | Notariusz Międzychód | Notariusz Pniewy | Notariusz Poznań | Notariusz Baranowo