Akty notarialne

Akt notarialny to dokument urzędowy, który potwierdza dokonanie czynności prawnej, a zarazem jedna z jej szczególnych form. Osobą uprawnioną do sporządzenia aktu notarialnego jest notariusz, zastępca notarialny, oraz pod warunkiem uzyskania od Ministra Sprawiedliwości pisemnego upoważnienia wydanego na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych – polski Konsul.

Szczególne umowy wymagają potwierdzenia w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

Prawo przewiduje, iż możemy zawrzeć każdą umowę w formie aktu notarialnego, jeżeli taka jest wola stron.

Czynności, które wymagają formy aktu notarialnego.

Niektóre czynności prawne wymagają formy aktu notarialnego, brak formy aktu notarialnego sprawia, że umowa staje się nieważna.

Są to m.in.:

 • umowy sprzedaży nieruchomości;
 • umowy darowizny;
 • umowy ustanowienia użytkowania wieczystego;
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu;
 • małżeńskie umowy majątkowe, tzw. intercyzy;
 • umowy o podział majątku wspólnego,
 • umowy spółek akcyjnych;
 • umowy spółek komandytowych;
 • umowy spółek komandytowo-akcyjnych;
 • umowy o dział spadku, jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość;
 • umowy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Formy aktu notarialnego wymagają również oświadczenia woli osób nieczytających i niepiśmiennych. Zaleca się, aby sporządzać w tej formie również testament.

Akt notarialny powinien zawierać:

 • dokładną datę i miejsce sporządzenia aktu;
 • imię i nazwisko notariusza lub zastępcy notarialnego;
 • adres siedziby Kancelarii Notarialnej, w której powstaje akt;
 • dokładne dane osób biorących udział w akcie lub ich pełnomocników;
 • stwierdzenie, że akt został odczytany przez notariusza/zastępcę, podpisany i przyjęty;
 • podpis notariusza/zastępcy, a także podpisy osób biorących udział w akcie* lub ich pełnomocników;
 • oświadczenia stron

*W wyjątkowych okolicznościach istnieje możliwość nieskładania podpisu. Może się to odbyć, jeżeli notariusz ma do czynienia z osobą ciężko chorą lub niepiśmienną.

Notariusz Szamotuły | Notariusz Oborniki | Notariusz Międzychód | Notariusz Pniewy | Notariusz Poznań | Notariusz Baranowo

Hipoteka

Najważniejsze informacje

Hipoteka przez wielu odbierana jest jako zadłużenie nieruchomości, pozwalające na kupno działki, mieszkania, domu, kamienicy.

Co to jest hipoteka?

Na podstawie

U S T AWA
z dnia 6 lipca 1982 r.
o księgach wieczystych i hipotece

Art. 65. 1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej
z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka).

 1. Przedmiotem hipoteki może być także:
  1) użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym
  gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego;
  2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
  3) wierzytelność zabezpieczona hipoteką.
 2. Hipoteką może być obciążona część ułamkowa nieruchomości, jeżeli
  stanowi udział współwłaściciela, oraz przysługujący współuprawnionemu udział
  we wspólności praw wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 2.

Jak powstaje hipoteka?

Hipoteka powstaje zazwyczaj jako umowa, którą trzeba wpisać do księgi wieczystej nieruchomości, aby była ważna. Umowa powinna zostać spisana w formie:

 • Pisemnej (w przypadku, gdy wierzycielem zostaje bank lub SKOK)
 • Aktu notarialnego (w przypadku, gdy wierzycielem zostaje inna osoba fizyczna lub prawna)

Ustanowienie hipoteki

Za ustanowienie hipoteki odpowiada sąd. Przy zakupie nieruchomości zostaje sporządzony akt notarialny, a następnie składany jest wniosek o wpis w księdze wieczystej. Ważnym jest dopilnowanie, aby po spłacie zadłużenia wykreślić zastaw hipoteczny, ciążący na nieruchomości.

Notariusz Szamotuły | Notariusz Oborniki | Notariusz Międzychód | Notariusz Pniewy | Notariusz Poznań | Notariusz Baranowo

Darowizna

Darowizna

Umowa sprzedaży lub darowizny może dotyczyć niezabudowanej lub zabudowanej nieruchomości gruntowej, praw do lokalu czy dotyczące użytkowania wieczystego nieruchomości. Aby proces sprzedaży lub darowizny przeszedł sprawnie, potrzebne jest spisanie odpowiedniego aktu notarialnego, co trwa najczęściej do ok. 3 dni roboczych.

Jakich danych potrzebujemy:

 • dane sprzedającego/sprzedających, bądź darczyńcy/darujących, czyli: imiona, nazwiska, imiona rodziców, data ważności, termin ważności, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania,
 • dane kupującego/kupujących, bądź obdarowanego/obdarowanych, czyli: imiona, nazwiska, imiona rodziców, data ważności termin ważności, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania,
 • określenie przedmiotu sprzedaży bądź darowizny,
 • określenie ceny rynkowej oraz w jaki sposób i w wypadku sprzedaży w jakim terminie nastąpi zapłata
 • określenie terminu, w którym przedmiot umowy zostanie wydany
 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów wydawany przez Starostwo (przy sprzedaży),
 • zaświadczenie o nieznajdowaniu się nieruchomości w specjalnej strefie rewitalizacji wydawane przez urzędy gminne (przy sprzedaży),
 • zaświadczenie o nieznajdowaniu się lasów oraz wód stojących na terenie nieruchomości wydawane przez Starostwo (przy sprzedaży),

Powyższy wykaz danych ma charakter ogólny i przy bardziej skomplikowanych sprawach niezbędny jest kontakt z Kancelarią.

Notariusz Szamotuły | Notariusz Oborniki | Notariusz Międzychód | Notariusz Pniewy | Notariusz Poznań | Notariusz Baranowo

Podział majątku

Podział majątku wspólnego po zawarciu porozumienia

Przedmioty zgromadzone przez małżeństwo w czasie jego trwania muszą być odpowiednio rozdzielone po rozstaniu. Umowa dotycząca podziału majątku wspólnego jest często podpisywana po sporządzeniu aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej. Obie strony muszą zgadzać się na ustalony rozdział dóbr – w innym przypadku decyduje o nim sąd.    

Jakich danych potrzebujemy:

 • dane małżonków, czyli: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria, numer i data ważności dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie aktualnego stanu cywilnego, adres zamieszkania,
 • określenie jak ma zostać podzielony majątek,
 • określenie wartości rynkowej przedmiotu umowy,
 • opis przedmiotu umowy,
 • numer księgi wieczystej – jeśli do majątku wspólnego wchodzi nieruchomość,
 • wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową- jeśli została zawarta,
 • odpis wyroku orzekającego separację – jeśli Sąd orzekł separację,
 • odpis wyroku orzekającego rozwód – jeśli Sąd orzekł rozwód

Powyższy wykaz danych ma charakter ogólny i przy bardziej skomplikowanych sprawach niezbędny jest kontakt z Kancelarią.

Notariusz Szamotuły | Notariusz Oborniki | Notariusz Międzychód | Notariusz Pniewy | Notariusz Poznań | Notariusz Baranowo