Zarząd sukcesyjny

Przedsiębiorcy mogą ustanowić zarząd sukcesyjny, aby na wypadek śmierci ich firma nie wygasła. Jest to forma ustanowienia zarządu mortis causa.

Umowa wymiany

Łatwym sposobem na zgodną z prawem wymianę przedmiotów bez wykorzystywania pieniędzy, jest podpisanie umowy zamiany. Porozumienie to zakłada przeniesienie własności przedmiotów lub praw majątkowych na innego właściciela i zobowiązanie drugiej strony do tego samego. Przekazywanym dobrem może być np. nieruchomość lub ograniczone prawo rzeczowe.

Dobrowolne poddanie się egzekucji

Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (w postaci aktu) pozwala na łatwiejszą drogę do zapłaty wszelkich zobowiązań finansowych przez dłużnika.