Zmiana jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę

Dzięki kilku prostym krokom, takim jak np. sporządzanie planu czy spisanie odpowiedniego oświadczenia, możliwe jest przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę kapitałową – z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną. Dzięki aktowi notarialnemu, właściciel będzie wolny od odpowiedzialności prawnej za zobowiązania swojej spółki.

Statut lub umowa spółki

Aby móc założyć spółkę, niezbędne jest podpisanie odpowiedniego statutu (w przypadku spółek akcyjnych i komandytowo akcyjnych) lub umowy (w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Dokumenty te oraz protokoły definiują działalność, zadania oraz strukturę całego podmiotu i zawierane są u notariusza.

Reprezentowanie mocodawcy, pełnomocnictwo

Reprezentowanie i wykonywanie czynności prawnych mocodawcy nie jest możliwe bez pełnomocnictwa. Wyróżniamy typy ogólne, szczególne (dokładnie wskazujące na zakres działań) oraz gatunkowe (dotyczące jednej kategorii). Może być ono udzielone ustnie, choć dużo bezpieczniej i bardziej profesjonalnie jest wypisanie odpowiedniego aktu notarialnego.

Jakich danych potrzebujemy

  • dane osoby, która chce udzielić pełnomocnictwa, czyli: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, data ważności dowodu osobistego, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania,
  • dane pełnomocnika lub pełnomocników: imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL i adres zamieszkania,
  • informacja do czego pełnomocnik ma zostać upoważniony,

Powyższy wykaz danych ma charakter ogólny i przy bardziej skomplikowanych sprawach niezbędny jest kontakt z Kancelarią.

 

Umowa o dożywocie

Najczęściej to osoby starsze decydują się na przeniesienie własności nieruchomości budowlanej na stronę, która zapewni im m.in. wyżywienie, mieszkanie i opał. Takie porozumienia przekazywane są do końca życia przenoszącego własność i zawierane są dzięki aktowi notarialnemu z rygorem nieważności.

Jakich danych potrzebujemy:

  • dane osób, które chcą zawrzeć umowę o dożywocie, czyli: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, data ważności dowodu osobistego, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania,

Powyższy wykaz danych ma charakter ogólny i przy bardziej skomplikowanych sprawach niezbędny jest kontakt z Kancelarią.