Służebność, hipoteka, użytkowanie wieczyste – akty nadające praw lub cesji

Z pomocą odpowiednich dokumentów, notariusz może stworzyć oświadczenia o ustanowieniu lub zrzeczeniu się użytkowania wieczystego, hipoteki przez wierzyciela lub służebności (gruntowej, osobistej oraz przesyłu). Aby spisać odpowiedni akt notarialny, wymagane są decyzje sądowe, zaświadczenia administracyjne oraz inne, uprawniające do tego dokumenty.

Odrębna od budynku własność lokali

W formie aktu notarialnego podpisywane są wszelkie umowy dotyczące ustanowienia odrębnej własności lokali. Dzięki temu, pojedyncze mieszkania czy pomieszczenia, mogą stanowić odłączoną prawnie od całego budynku i gruntu własność nabywcy. Wymagane jest jedynie wpisanie do księgi wieczystej nieruchomości.

Umowa przedwstępna deklarująca podpisanie właściwej umowy

Gdy z różnych powodów nie ma możliwości zawarcia umowy np. sprzedaży, najczęściej strony składają podpisy na specjalnych aktach przedwstępnych, które zobowiązują dwie strony do podpisania, po pewnym okresie, głównej umowy. Takie przyrzeczenia są silnym dowodem w możliwych postępowaniach sądowych i często pełnią funkcję zabezpieczeń.

Darowizna lub sprzedaż

Umowa sprzedaży lub darowizny może dotyczyć niezabudowanej lub zabudowanej nieruchomości gruntowej, praw do lokalu czy dotyczące użytkowania wieczystego nieruchomości. Aby proces sprzedaży lub darowizny przeszedł sprawnie, potrzebne jest spisanie odpowiedniego aktu notarialnego, co trwa najczęściej do ok. 3 dni roboczych.

Jakich danych potrzebujemy:

  • dane sprzedającego/sprzedających, bądź darczyńcy/darujących, czyli: imiona, nazwiska, imiona rodziców, data ważności, termin ważności, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania,
  • dane kupującego/kupujących, bądź obdarowanego/obdarowanych, czyli: imiona, nazwiska, imiona rodziców, data ważności termin ważności, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania,
  • określenie przedmiotu sprzedaży bądź darowizny,
  • określenie ceny rynkowej oraz w jaki sposób i w wypadku sprzedaży w jakim terminie nastąpi zapłata
  • określenie terminu, w którym przedmiot umowy zostanie wydany
  • numer księgi wieczystej,
  • wypis z rejestru gruntów wydawany przez Starostwo (przy sprzedaży),
  • zaświadczenie o nieznajdowaniu się nieruchomości w specjalnej strefie rewitalizacji wydawane przez urzędy gminne (przy sprzedaży),
  • zaświadczenie o nieznajdowaniu się lasów oraz wód stojących na terenie nieruchomości wydawane przez Starostwo (przy sprzedaży),

Powyższy wykaz danych ma charakter ogólny i przy bardziej skomplikowanych sprawach niezbędny jest kontakt z Kancelarią.